demeter con la economía circular

Demeter amb l’Economia Circular

Què és l’Economía Circular?

L’Economia Circular és el nou model de producció i consum que pretén l’ús eficient dels recursos.

L’objectiu principal és la reutilització dels recursos al màxim, limitant el consum de nous materials i reduint la generació de residus. En conseqüència, podem dir que allarguem la vida útil dels materials.

Demeter amb l’Economia Circular

En demeter portem aplicant els principis de l’Economia Circular des dels nostres inicis. 30 anys d’experiència en desconstruccions, descontaminació de sòls impactats i recuperació d’espais naturals.

 

Economia Circular aplicada a les desconstruccions

En referència a les desconstruccions, també anomenades demolicions selectives, realitzem una exhaustiva separació de materials i de residus per a donar-los un ús o tractament apropiats, que degudament classificats aconseguim reutilitzar-los íntegrament.

extracció i separació de materials de l'enderroc
Extracció i separació de materials de l’enderroc

L’any 2002, demeter en col·laboració amb l’Institut Francoalemany de Recerca Mig Ambiental de la Universitat de Karlsruhe, redactem el projecte de desconstrucció més innovador d’Europa per a la desconstrucció d’un edifici situat en el Passeig de Gràcia, 82 de Barcelona. Durant el projecte es van classificar i van reciclar tots els elements obtinguts de la demolició, materials fèrrics, fustes, formigó, tèxtil, plàstics, etc. Encara que a demeter hem treballat seguint aquesta línia des dels nostres inicis, la redacció i execució d’aquest projecte va ser el detonant que va establir les bases del terme “Desconstrucció”.

El 2003, el nostre fundador Manuel Algueró, va rebre el premi FAD, Foment dels Arts Decoratives, un esment especial per la seva llarga dedicació al món de la “desconstrucció”, amb una llarga experiència nacional i internacional, així com per l’aportació d’innovacions en el sector com ara la instal·lació de la primera planta de reciclatge i gestió de residus del país. El nostre primer premi fruit del treball ben fet.

Premi FAD a Manuel Algueró (demeter)
Premi FAD a Manuel Algueró (demeter)

Tots els materials obtinguts dels enderrocaments i demolicions, una vegada transformats en enderrocs nets, els convertim en àrids artificials i són emprats per a la construcció de carreteres o altres materials urbans, produint el mínim impacte en l’entorn. Amb tot això, evitem la producció de noves matèries primeres i reduïm el nombre de transports, així com el volum de residus i el seu emmagatzematge.

L’any 1993 realitzàrem el projecte d’ampliació del Port de Barcelona, on instal·lem la primera planta de reciclatge de residus de la construcció a Espanya. Des de llavors s’han gestionat més de 55 milions de tones d’enderrocs que estan servint de farciment en la construcció dels següents projectes:

– Moll de l’Est, una part important avui per finalitzar.

– Moll d’Inflamables, realitzat íntegrament.

– Dic sud, desviament del riu Llobregat, avui en construcció.

 

Obres d'ampliació del Puert de Barcelona
Obres d’ampliació del Port de Barcelona

 

Obres del Dic Sud i desviament del riu Llobregat
Obres del Dic Sud i desviament del riu Llobregat

D’aquests àrids artificials, un percentatge important ha estat produït reciclant els residus del formigó, que ha servit també per a la formació de carreteres, traçats urbanístics, etc.

 

Economía Circular aplicada a la recuperació d’espais naturals

Un altre exemple d’Economia Circular, i amb el qual ens sentim totalment vinculats, és la recuperació d’espais naturals, projectes en els quals és necessari reduir a la mínima expressió qualsevol senyal d’activitat humana, reutilitzant els recursos i retornant al paisatge la seva vida i essència natural.

L’any 2010 realitzem l’enderrocament mitjançant el sistema de desconstrucció segons el projecte executiu de restauració ambiental en el Paratge de Tudela (Club Mediterranée) al Parc Natural de Cap de Creus (Girona), amb un gran valor geològic, existint en el món cinc reserves integrals terrestres, sent aquesta la més gran.

Aquest projecte va suposar la desconstrucció i eliminació total i exhaustiva de totes les construccions, edificacions i instal·lacions per a la restauració ecològica dels terrenys afectats, així com les espècies i comunitats que van anar sorgint durant els anys d’alteració del mitjà. Amb una superfície de 40 hectàrees i una gestió de 20.000 m³ de runa, es va utilitzar maquinària especial de menor grandària per motius d’accés.

 

Recuperació d'espais naturals - Club Med(Girona)
Recuperació d’espais naturals – Club Med(Girona)

 

Obres de recuperació del paratje de Tudela (Club Med, Girona)
Obres de recuperació del paratje de Tudela (Club Med, Girona)

Des de l’any 2009, mitjançant Gestió de Terres i Runes(demeter és soci fundador), s’han realitzat obres de recuperació morfològica i ambiental d’antigues pedreres. Gràcies a l’aportació de terres netes d’excavació de sòls d’obres pròximes, es redueix l’impacte ambiental d’aquestes àrees aprofitant al màxim recursos que estarien destinats a ser abandonats. Un altre projecte realitzat ha estat la recuperació morfològica i ambiental en El Coral d’En Bruach l’any 2021 aportant més de 150.000 m³ de terres per a la restauració.

Actualment continuem treballant activament en la restauració i recuperació d’aquests espais.

 

Recuperació d'antigues pedreres - La Sentiu (Gavà)
Recuperació d’antigues pedreres – La Sentiu (Gavà)

 

Recuperació d'antigues pedreres - El Corral d'En Bruach (Gavà)
Recuperació d’antigues pedreres – El Corral d’En Bruach (Gavà)

 

Economía Circular aplicada a la descontaminació de sòls

Pel que fa a la descontaminació de sòls, al llarg de la nostra trajectòria, hem utilitzat tècniques avançades en la remediació de terres. La nostra metodologia ens permet aprofitar el màxim de terres separant les zones contaminades i aplicant el tractament òptim en cada cas. Algunes d’aquestes tècniques de descontaminació de terres,són: la biorremediació, oxidació química, estabilització i segellament de sòls, etc

L’any 1999 realitzem la primera descontaminació de sòls (sanejament de plom) en el Camp de Tir de Montjuïc per a l’Excm. Ajuntament de Barcelona, amb una superfície afectada de 15.258 m².

Seguim treballat intensament fins a arribar a un volum previst per a superar el milió de metres cúbics de terres impactades, previst per a 2023.
 

Neteja de depòsits d'hidrocarburs
Neteja de depòsits d’hidrocarburs

 

Selecció de terres contaminades
Selecció de terres contaminades

 

Garbellat de terres
Garbellat de terres

 

Separació i tractament de residus
Garbellat de terres