destacados derribos

Enderrocs i demolicions amb explosius

L’any 1994 realitzem la primera demolició amb explosius mitjançant el sistema de voladura controlada. Amb aquest sistema es redueix la contaminació acústica, la contaminació aèria (reduint en un 60% la pols), la durada de les obres i el cost econòmic. A conseqüència de l’anterior, s’augmenta la seguretat del personal i es minimitzen possibles molèsties al veïnat. Realitzem voladures controlades de centrals tèrmiques, indústries, instal·lacions i edificis d’habitatges, incloent edificis situats en centres urbans.
Prèviament a la realització de les obres, s’elabora una memòria amb el disseny complet del projecte, tècnica a utilitzar i simulació per ordinador del comportament de la caiguda de l’edifici durant l’execució de la voladura. A més s’elabora un pla de seguretat exterior de l’obra que inclou la comunicació i informació als col·lectius afectats col·laborant amb les autoritats, cossos de seguretat i protecció civil (disposem de Copyright inscrit en el Registre General de la Propietat Intel·lectual amb el número B-317118).

Obres destacades:
Barri de la Pau, tres edificis de 18 plantes a Barcelona.
Camp de Futbol de Sarrià del R.C.Sr. Español a Barcelona.
Fabrica Campofío de Burgos (16.000 m² construïts).
Turquia: La zona Occidental de la Mar de Màrmara va patir un terrible terratrèmol de magnitud 7,4 graus en l’escala de Richter afectant més de 6.000 km² en diferents nuclis urbans.
Antenes Radi Liberty a Pals Girona, antenes metàl·liques de 200 m. d’altura mitjançant l’ús d’explosius amb cort lineal sobre superfícies metàl·liques.
Torre de Refrigeració de la Central Tèrmica de Puertollano a Ciudad Real. 120 m. d’altura i 90 m. de diàmetre..

Algunes de les nostres demolicions amb explosius: