Demolició d'una nau a Mataró afectada per un incèndi

Tipus d'obra
Mataró, Barcelona, Spain

La demolició d’aquest edifici es deu a l’incendi d’una nau, que constava de PB amb superfície de 2000m². L’estructura formada per pilars i biguetes metàl·liques i el tancament exterior de xapa metàl·lica. Previ a la deconstrucció es va realitzar el desmantellament de la coberta formada per planxes de fibrociment que contenien amiant. La retirada es va realitzar amb especial atenció, ja que el fibrociment va quedar afectat pel foc.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )