Demolició i excavació de terres impactades situades en el carrer Badajoz, 97. Poblenou de Barcelona

Poblenou de Barcelona

Demolició d’un conjunt de naus i posterior excavació de sols alterats en un solar d’uns 9.000 m2 i una excavació de 20.000 m3. Els sòls estaven alterats principalment de metalls i hidrocarburs. Es varen utilitzar tècniques de garbellat de les terres i es va realitzar una bioestabilització en terres impactades per hidrocarburs. Es varen netejar cinc dipòsits d’hidrocarburs. Totes les escòries trobades en l’obra varen ser transportades a planta de valorització. També es varen gestionar a planta de valorització les terres provinents de les pantalles.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )