Enderroc de la infraestructura del anell viari de la plaça de les Glòries

Barcelona, Spain

Deconstrucció del tambor viari, viaductes i rampes d’accés de la Plaça de les Glòries que comportaven una sèrie d’afeccions importants a la vialitat i serveis existents com (metro, tren, serveis afectats, etc.). L’àmbit d’afectació comprenia una superfície d’aquesta zona de 13.980 m2 i un volum de runa reciclada en la mateixa obra d’uns 20.000,00 m3. Per minimitzar les afeccions i optimitzar els rendiments d’execució, es varen utilitzar diferents mètodes de demolició:

1) Demolició mecànica, amb pinces hidràuliques de gran obertura (1,50 m), utilitzades per enderrocar lloses, bigues, pilars, murs, estreps de formigó postesat amb gruixos fins a 1,25 cm.

2) Desmuntatge amb grues telescòpiques (500 Tn) de peces de gran mida suportades en cidris, previ tall amb fil i disc de diamant.

3) Debilitació de murs de formigó armat fins a 70 cm d’espessor amb ús de gats hidràulics (crics) i posterior demolició amb pinça hidràulica.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )